مراحل ساخت دانشگاه تهران

رضا شاه پهلوی به اتفاق جمعی از مقامات در بازدید از آغاز ساخت دانشگاه تهران

 

مراحل ساخت دانشگاه تهران

رضا شاه پهلوی به اتفاق جمعی از مقامات در بازدید از آغاز ساخت دانشگاه تهران

 

مراحل ساخت دانشگاه تهران

رضا پهلوی در مراسم نصب لوح آغاز بنای دانشگاه تهران

 

مراحل ساخت دانشگاه تهران

نصب سنگ نوشته آغاز بنای دانشگاه تهران توسط رضا پهلوی

 

مراحل ساخت دانشگاه تهران

رضا شاه  پهلوی به هنگام نصب لوح احداث بنای دانشگاه تهران

 


مراحل ساخت دانشگاه تهران

منظره هوایی دانشگاه تهران قبل از احداث مسجد

 

مراحل ساخت دانشگاه تهران

نمای هوایی دانشگاه تهران خیابان های اطراف آن

 

مراحل ساخت دانشگاه تهران

نمای هوایی دانشكده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و اماكن اطراف آن
 

مراحل ساخت دانشگاه تهران