احداث و افتتاح راه آهن در ایران

كارگران راه آهن در كنار یك رودخانه

 

احداث و افتتاح راه آهن در ایران

عملیات مهندسی بررسی راه آهن

 

احداث و افتتاح راه آهن در ایران

پل ورسك ( راه آهن ) و مناظر اطراف آن

 

احداث و افتتاح راه آهن در ایران

بازدید رضا شاه پهلوی از خطوط راه آهن شمال كشور پل ورسك

 

احداث و افتتاح راه آهن در ایران

رضا پهلوی به هنگام استماع توضیحات یكی از مهندسین خارجی راه آهن در خصوص احداث پل سرخ آباد

 

احداث و افتتاح راه آهن در ایران

رضا پهلوی در حال محكم كردن آخرین مهره های ریل خطوط راه آهن سراسری ایران  در ایستگاه تهران   

 احداث و افتتاح راه آهن در ایران


رضا پهلوی در حال محكم كردن یكی از مهره های ریل راه آهن در مراسم افتتاح ایستگاه راه آهن فوزیه در شهرستان اراك

 

احداث و افتتاح راه آهن در ایران

 رضا پهلوی در حال بازدید از مراحل ساخت راه آهن

احداث و افتتاح راه آهن در ایران

 حضور رضا پهلوی ، فرزندان وی و عده ای از اعضای هیأت دولت در مراسم ورود اولین قطار

 

احداث و افتتاح راه آهن در ایران

مراسم افتتاح ورود اولین قطار شمال كشور به ایستگاه راه آهن تهران با حضور رضا پهلوی و عده ای از مقامات مملكتی و همسران ایشان

 

احداث و افتتاح راه آهن در ایران

محمدرضا پهلوی ( ولیعهد ) در حال محكم كردن یكی از مهره های ریل راه آهن در روز ورود اولین قطار شمال كشور به ایستگاه تهران

 

احداث و افتتاح راه آهن در ایران

محمدرضا پهلوی ( ولیعهد ) در حال محكم كردن یكی از مهره های ریل راه آهن در روز ورود اولین قطار شمال كشور به ایستگاه تهران

 

احداث و افتتاح راه آهن در ایران

آذین بندی خیابان امیریه در روز افتتاح  ایستگاه راه آهن تهران

 

احداث و افتتاح راه آهن در ایران

نمای بیرونی عمارت راه آهن تهران در مراسم افتتاح