آخرین پادشاه قاجار به روایت تصاویر

احمدشاه در دوران نوزادی

 

آخرین پادشاه قاجار به روایت تصاویر

احمدشاه قاجار در اولین روز پادشاهی خود

 

آخرین پادشاه قاجار به روایت تصاویر

احمدشاه قاجار در اوایل سلطنت

 

آخرین پادشاه قاجار به روایت تصاویر

احمدشاه قاجار در اوایل سلطنت

 

آخرین پادشاه قاجار به روایت تصاویر

احمدشاه قاجار در ابتدای سلطنت

 

آخرین پادشاه قاجار به روایت تصاویر

احمدشاه قاجار در سنین كودكی پس از شكار پلنگ

 

آخرین پادشاه قاجار به روایت تصاویر

احمدشاه قاجار در دوران نوجوانی با لباس رسمی

 

آخرین پادشاه قاجار به روایت تصاویر

احمدشاه قاجار در دوران نوجوانی با لباس رسمی

 

آخرین پادشاه قاجار به روایت تصاویر

احمدشاه قاجار در جمع عده ای از سران و مقامات نظامی و كشوری

 

آخرین پادشاه قاجار به روایت تصاویر

احمدشاه قاجار به هنگام جلوس بر تخت پادشاهی

 

آخرین پادشاه قاجار به روایت تصاویر

شركت احمدشاه قاجار در مراسم رسمی سلام با حضور جمعی از رجال و مقامات كشوری در اولین سال سلطنت خود