19 تیر 1359
کشف توطئه کودتای نقاب
توطئه كودتاي جمعي از نظاميان ضدانقلاب كه قرار بود از طريق پايگاه شهيد نوژه همدان به اجرا گذارده شود، كشف و خنثي شد.