17 مهر 1344
افتتاح مؤسسه «دارالتبليغ اسلامي»

مؤسسه «دارالتبليغ اسلامي» وابسته به سید کاظم شريعتمداري افتتاح شد.