22 مهر 1372
دستگیری اعضای منافقین در حین انجام عملیات تروریستی
بيست نفر از اعضاي سازمان مجاهدين خلق هنگام بمب گذاري در مناطق شلوغ تهران دستگير شدند.