17 آبان 1357
تجهیز رژیم پهلوی توسط امریکا برای سرکوب انقلابیون

دولت امریکا برای سرکوب انقلابیون مقدار زيادي سازوبرگ ضدشورش شامل گاز اشك آور، سپر حفاظتي، كلاه خود و باتوم در اختیار رژیم پهلوی قرار داد.