17 آبان 1327
تشکیل کابینه محمد ساعد
در پي استعفاي عبدالحسين هژير، محمد ساعد مجدداً مأمور تشكيل كابينه شد. كابينه وي تا 28 اسفند 1328 دائر بود.