17 آبان 1294
تصرف قزوین توسط قوای روسیه
شهر قزوين به تصرف نظاميان روسيه درآمد.