19 آبان 1286
سوگند وفاداری محمدعلی شاه به مشروطه

محمدعلي شاه قاجار با حضور در مجلس شوراي ملي سوگند وفاداري به مشروطه ياد كرد.