4 بهمن 1357
تظاهرات نظامیان به حمایت از امام خمینی

افسران و همافران پايگاه‌های اصفهان، شيراز و بوشهر به حمايت از امام‌خميني تظاهرات كردند.