12 بهمن 1357
پایان تحصن روحانیون

روحانيون متحصن در دانشگاه تهران، با ورود امام خميني به تحصن 6 روزه خود خاتمه دادند. اين تحصن در اعتراض به اقدام بختيار در جلوگيري از ورود امام آغاز شده بود.