22 بهمن 1303
آغاز دور سوم مشروطه

دوره سوم مشروطه با دیکتاتوری رضاخان سردار سپه آغاز شد.