اینستاگرام مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر کرد؛
بسته تصویری «خاطره‌نگاشت» -قسمت چهارم
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ چهارمین قسمت از بسته تصویری «خاطره‌نگاشت» توسط اینستاگرام مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر شد که در ادامه از نظر می‌گذرد.

بسته تصویری «خاطره‌نگاشت»- قسمت چهارم

بسته تصویری «خاطره‌نگاشت»- قسمت چهارم

بسته تصویری «خاطره‌نگاشت»- قسمت چهارم

بسته تصویری «خاطره‌نگاشت»- قسمت چهارم

بسته تصویری «خاطره‌نگاشت»- قسمت چهارم

بسته تصویری «خاطره‌نگاشت»- قسمت چهارم