اینستاگرام مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر کرد؛
مشارکت مردم در همه‌پرسی جمهوری اسلامی در قاب تصویر
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ روز 12 فروردین 1358، مردم ایران با انتخاب جمهوری اسلامی به عنوان نظام حاکم بر ایران، برگ زرین دیگری در تاریخ انقلاب اسلامی ثبت کردند. تصاویر به خوبی حال و هوای آن روزها را روایت می‌کند.

تصاویری از مشارکت مردم در رفراندوم جمهوری اسلامی

تصاویری از مشارکت مردم در رفراندوم جمهوری اسلامی

تصاویری از مشارکت مردم در رفراندوم جمهوری اسلامی

تصاویری از مشارکت مردم در رفراندوم جمهوری اسلامی

تصاویری از مشارکت مردم در رفراندوم جمهوری اسلامی

تصاویری از مشارکت مردم در رفراندوم جمهوری اسلامی

تصاویری از مشارکت مردم در رفراندوم جمهوری اسلامی

تصاویری از مشارکت مردم در رفراندوم جمهوری اسلامی

تصاویری از مشارکت مردم در رفراندوم جمهوری اسلامی

تصاویری از مشارکت مردم در رفراندوم جمهوری اسلامی

تصاویری از مشارکت مردم در رفراندوم جمهوری اسلامی

تصاویری از مشارکت مردم در رفراندوم جمهوری اسلامی