کلاس تاریخ
شهید عراقی چگونه جوانان را جذب مبارزه می‌کرد؟

پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ یکی از مبارزان که در اواخر دهه 1340 برای مدتی در زندان با شهید مهدی عراقی هم‌بند بود، این‌طور روایت می‌کند:

«شهید عراقی خیلی راحت با تیپ جوان می‌جوشید و رفیق می‌شد و این خیلی نکته مهمی بود. من آن موقع کمتر از 18 سال و او حدود 35 – 36 سال داشت، اما راحت با ما می‌جوشید و ما را تحویل می‌گرفت و احترام می‌گذاشت و این برای ما خیلی مهم بود.» این قبیل رفتارهای شهید عراقی باعث می‌شد جوان‌ها به مبارزه جذب شوند.


شهید عراقی چگونه جوانان را جذب مبارزه می‌کرد؟

 

منبع: کتاب «تاریخ شفاهی زندگی و مبارزات شهید مهدی عراقی».