مرکز اسناد انقلاب اسلامی

منصور روحانی در كابینه‌ی هویدا ابتدا وزیر آب و برق بود و سپس به سمت وزیر كشاورزی منصوب شد و پس از مدتی به وزارت منابع طبیعی رسید. او از فراماسونرهای با سابقه ایرانی بود در لژ سعدی عضویت داشت. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی دستگیر و بعد از محاكمه به اعدام محكوم شد كه حكم وی در 22 فروردین 1358 اجرا شد.
عبدالحسين هژير: در دی 1326درآن سمت بود تا اینكه در 23 خرداد 1327 به نخست‌وزیر منصوب شد. در آبان 1327، از نخست‌وزیری استعفا كرد و به وزارت دربار منصوب شد. در این سمت بود كه در13 آبان 1328 در مسجدسپهسالارتوسط سیدحسن امامی هدف گلوله قرار گرفت و24 ساعت بعد درگذشت.