مرکز اسناد انقلاب اسلامی

حاجي علي رزم آرا، فرزند سرهنگ محمد در1280 به دنياآمد.تحصيلات مقدماتي رادرمدارس اليانس و اقدسيه‌ تهران به پايان رسانيد. سپس وارد مدرسه‌ نظام مشيرالدوله شد و با درجه‌ ستوان دومي فارغ التحصيل و وارد خدمات نظامي در ارتش شد.پس از مدتي به فرانسه رفت و در مدرسه‌ سن سير تحصيلات نظامي خود را تكميل كرد.