مرکز اسناد انقلاب اسلامی

وثوق الدوله بعد از خلع محمد علي شاه از قدرت، به عضويت كميسيون عالي اداره‌ كشور برگزيده شد و در دوره‌ دوم مجلس شوراي ملّي از تهران به نمايندگي انتخاب شد، وي بارها در وزارتخانه‌هاي مختلف چون عدليه و ماليه سمت وزارت يافت تا اينكه در 17 مرداد 1295 براي اولين بار به رياست الوزرايي رسيد.