بازخوانی پیام امام پس از قیام 29 بهمن

غم‌نامه امام خمینی در رثای مردم تبریز