صفحه توئیتر مركز اسناد انقلاب اسلامی منتشر كرد

سند وزارت خارجه رژیم پهلوی درباره سخنرانی ضدامریكایی فیدل كاسترو