"اسناد درس‌آموز"مركز اسناد انقلاب اسلامی منتشر كرد؛

تحلیل آمریكا از ساختار تشكیلاتی سپاه

"اسناد درس‌آموز"/مركز اسناد انقلاب اسلامی منتشر كرد؛

سندی از عذرخواهی بازرگان از آمریكا

"اسناد درس‌آموز"/مركز اسناد انقلاب اسلامی منتشر كرد

پروژه آمریكا برای «نفوذ» در روحانیت

"اسناد درس‌آموز"/مركز اسناد انقلاب اسلامی منتشر كرد

جاسوسی در ازای قبول توصیه برای صدور ویزا

"اسناد درس‌آموز"/مركز اسناد انقلاب اسلامی منتشر كرد

سندی از پروژه نفوذ آمریكا در دولت موقت

"اسناد درس‌آموز"/مركز اسناد انقلاب اسلامی منتشر كرد

سند سری تبادل اطلاعات دولت موقت با آمریكا