بازخوانی بیانیه مسعود رجوی در حمایت از موسوی پس از عاشورای 88 ؛

مسعود رجوی: آرزومندیم آقای موسوی روزی به آنجا برسد كه مرحوم منتظری رسید!