روایت کیهان از «نخستین نوروز بی‌طاغوتِ ملت ایران»

وقتی مردم عیدی دادنِ سکه‌های پهلوی را تحریم کردند