روایت اسناد از مبارزات شهید محلاتی

دعا برای نابودی اسرائیل در سال 1349