بازخوانی اسناد لانه جاسوسی امریکا

سندی از همکاری شریعتمداری با رژیم پهلوی