افشای جزئیاتی از پشت‌پرده وقایع کوی دانشگاه

منابع مالی آشوب‌های 18 تیر از کجا تامین می‌شد؟