بازخوانی مواضع آیت‌الله مشکینی درباره منتظری

بزرگترین «عیب» آیت‌الله منتظری از دیدگاه آیت‌الله مشکینی چه بود؟