مركز اسناد انقلاب اسلامی روایت شهید چمران از 16 آذر 1332 را منتشر كرد؛

"روزی كه دانشگاه بوی خون گرفت"