برشی از خاطرات آیت‌الله خزعلی

ماجرای تحقیر رضاخان توسط آیت‌الله بروجردی