اینستاگرام مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر کرد،

"شهید محراب" در قاب دوربین