روایتی از اولین فرمانده سپاه پاسداران استان فارس

هسته اولیه سپاه پاسداران در استان فارس چگونه شکل گرفت؟