بازخوانی برگی از جنایت رژیم پهلوی در ارومیه

حمله تانک‌های رژیم پهلوی به مسجداعظم ارومیه در بهمن 57