انقلاب اسلامی در کرمانشاه

اولین بذرهای نهضت اسلامی در کرمانشاه