روایتی از مرحوم محمدجواد صاحبی

عدم استقبال مردم شاهرود از فرح در اوایل دهه 50