برشی از خاطرات فضل‌الله فرخ

مقابله مردم مشهد با فعالیت‌های حزب توده