برگی از مبارزات مردم کرمانشاه با رژیم پهلوی

بازخوانی قیام مردم کرمانشاه در 30 تیر 1331