گذری بر سبک مدیریتی شهید سیداسدالله لاجوردی

فرهنگِ مدیریتی و مدیریتِ فرهنگی

از سوی موسسه فرهنگی هنری مرکز اسناد انقلاب اسلامی،

چهار جلد از مجموعه «تاریخ ایران پس از انقلاب اسلامی» منتشر شد