به همت موسسه فرهنگی هنری مرکز اسناد انقلاب اسلامی،

کتاب «منظومه توحیدی» منتشر شد

به همت موسسه فرهنگی هنری مرکز اسناد انقلاب اسلامی،

کتاب خاطرات «حمید آستی» منتشر شد