توصیفی از شرایط تهران در سال 56

تهرانِ خاموش

اوضاع اقتصادی ایران به روایت هویدا

اقتصادِ فلج!