لحافم عمامه‌ام است و پتویم عبایم!!!

روایتی از ساده زیستی شهید باهنر