داستانی از ترس و اضطراب شاه در آخرین ساعات حضور در ایران

فرار بزدلانه!

داستانی از اطاعت محض شاه از اربابان امریکایی

مطیعِ آمریکا

توصیفی از اوضاع زندگی مردم ایران در اواخر دهه 20

قحطی جان‌فرسا!

اعتراف نخست‌وزیر شاه به سرسپردگی رژیم پهلوی

مالک اصلی ایران در دوره پهلوی