توصیفی از وضعیت مردم ایران در دوران سلطنت پهلوی

در جست‌‍وجوی یک تکه نان خشک!

توصیفی از شرایط تهران در سال 56

تهرانِ خاموش

اوضاع اقتصادی ایران به روایت هویدا

اقتصادِ فلج!