مجموعه "اعترافات" درباره جنگ تحمیلی - قسمت دوم

اعتراف امریکا به "تجاوز" رژیم بعث عراق به ایران در شهریور 59

مجموعه "اعترافات" درباره جنگ تحمیلی - قسمت اول

اعتراف به تجهیز رژیم بعث عراق به سلاح شیمیایی توسط امریکا