الزامات قدرت مطلوب از منظر شهید بهشتی

"قدرت" در خدمت "مردم"