برشی از چند جلسه سخنرانی عرفانی امام در سال 58

بخشی از تفسیر امام خمینی از سوره مبارکه حمد