پرونده عملیات روانی 18 تیر 78 - قسمت چهارم

عملیات روانی برای قانونی جلوه دادن اغتشاش 18 تیر

پرونده عملیات روانی 18 تیر 78 - قسمت سوم

عملیات رسانه‌ای در روزنامه‌های زنجیره‌ای

پرونده عملیات روانی 18 تیر 78 - قسمت دوم

سرقت و جعل سند محرمانه وزارت اطلاعات