پرونده قیام موشكی - بخش یازدهم

بررسی عملكرد موشك فاتح 110 و 313+عكس