پرونده عملیات روانی 18 تیر 78 - قسمت دوم

سرقت و جعل سند محرمانه وزارت اطلاعات