امیرسرتیپ منوچهر نجفدری دار فانی را وداع گفت

مروری بر حیات 87 ساله امیرسرتیپ منوچهر نجفدری

مجموعه "اعترافات" درباره جنگ تحمیلی - قسمت دوم

اعتراف امریکا به "تجاوز" رژیم بعث عراق به ایران در شهریور 59