شکست باورهای صدام در "سیف سعد" به روایت اسیران عراقی

مروری بر عملیات پیروزمندانه "ضربت ذوالفقار" در سال 1359