مجموعه "اعترافات" درباره جنگ تحمیلی - قسمت اول

اعتراف به تجهیز رژیم بعث عراق به سلاح شیمیایی توسط امریکا