نقدی بر مدخل "خمینی، روح‌الله" در دایرةالمعارف بزرگ اسلامی- بخش سوم

بررسی اشتباهات تاریخی "دایرةالمعارف بزرگ اسلامی" در حوزه درسی و شاگردان امام خمينی