اینستاگرام مرکز اسناد انقلاب اسلامی
شهید مهدی عراقی در قاب تصاویر
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ حاج مهدی عراقی از مبارزان پیشگام نهضت اسلامی بود که سوابق بسیاری را با گروه مؤتلفه اسلامی داشت. وی با تحمل زندان در سالیان متمادی و پس از آن پیوستن به نهضت امام خمینی در نوفل‌لوشاتو همراه با امام به کشور آمد و مدتی بعد در 4 شهریور 58 توسط گروهک فرقان ترور شد و به شهادت رسید.


شهید مهدی عراقی در قاب تصاویر


شهید مهدی عراقی در قاب تصاویر


شهید مهدی عراقی در قاب تصاویر

شهید مهدی عراقی در قاب تصاویر


شهید مهدی عراقی در قاب تصاویر

شهید مهدی عراقی در قاب تصاویر

شهید مهدی عراقی در قاب تصاویر

شهید مهدی عراقی در قاب تصاویر